Telefon 603 603 748 Mail sklep@joy24.pl Fb

Darmowa wysyłka od 350zł

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego JOY24.pl


Sklep internetowy JOY24.pl, działający pod adresem www.joy24.pl , prowadzony jest przez:
JOY Krzysztof Skupiński ul. Słowackiego 46 97-300 Piotrków Tryb.,
 NIP 771-182-82-40, Regon 590785515  zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Joy24.pl sprzedaży oferowanych towarów przy
  wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość poprzez Sklep Internetowy, dostępny pod adresem
  www.joy24.pl (dalej jako „e-sklep”), w tym zasady korzystania przez Klientów z e-sklepu.
  1.2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Klient potwierdza zapoznanie się z
  Regulaminem i jego akceptację poprzez odrębne zaznaczenie odpowiedniego okna akceptacji na stronie
  internetowej e-Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach
  określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego
  1.3. W celu dokonania zakupów niezbędne jest, podanie danych Klienta umożliwiających dokonywanie transakcji
  wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Joy Krzysztof Skupiński

zgodnie z art. 23 ustawy o
ochronie danych osobowych, w celu realizacji zamówienia. Zgodę o której mowa w zdaniu powyżej Klient wyraża
poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie e-sklepu.
1.4 W celu ułatwienia dokonywania zakupów Klient ma możliwość założenia swojego indywidualnego konta
Klienta. W tym celu Klient dokonuje rejestracji swoich danych na stronie internetowej e-sklepu w odpowiednio
przeznaczonym do tego celu oknie o nazwie „ konto”. Rejestracja następuje poprzez poprawne wypełnienie przez
Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie e-sklepu. Odpowiedź zwrotna wygenerowana
automatycznie z e-sklepu na podany przez Klienta adres e-mailowy informuje o skutecznie dokonanej rejestracji.
1.5. Sposób porozumiewania się pomiędzy e-sklepem a Klientem może nastąpić na drodze:
a) e-mailowej na adres: sklep@joy24.pl
b) telefonicznej poprzez numer telefonu 44 649 15 19. Opłata za połączenie według kosztów operatora
c) poprzez stronę : www.joy24.pl/kontakt
1.6. W przypadku woli otrzymywania informacji handlowych oraz materiałów reklamowych, przesyłanych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celu potwierdzenia zgody na otrzymywanie newsletter . Zgodę o której mowa w zdaniu powyżej Klient wyraża
poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie e-sklepu. Zgoda taka może być przez Klient cofnięta
w każdej chwili poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres internetowy e-sklepu: sklep@joy24.pl.
1.7. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient e-sklepu ma prawo do przeglądania, poprawiania
i zmieniania swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji w e-sklepie, po zalogowaniu się w serwisie
internetowym e-sklepu i wejściu na osobistą zakładkę zawierającą informacje z danymi osobowymi.
1.8. E-sklep nie udostępnia danych Klientów osobom trzecim. Wgląd w dane osobowe Klientów mają wyłącznie
przeszkoleni pracownicy e-sklepu, którzy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, mogą używać tych
danych wyłącznie w celu realizacji zamówień sprzedaży. W uzasadnionych przypadkach warunkowany ch przez
prawo e-sklep udostępni dane osobowe Klientów/Konsumentów policji i prokuraturze.
1.9. E-mail (login) i hasło Klienta stanowią wyłączny sposób weryfikacji Klienta przy zawieraniu umów sprzedaży.
W związku z tym hasło powinno być przez Klienta należycie chronione przed dostępem oraz zapoznaniem się z
nim przez osoby trzecie.
1.10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którym umożliwia
korzystanie z e-sklepu przy użyciu swojego loginu i hasła, tak jak za działania lub zaniechania własne.
1.11. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach e-sklepu.
1.12. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie
komputerowym, systemie teleinformatycznym, czy łączności internetowej, z których korzysta Klient , a które
uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z e-sklepu.
1.13. Joy24.pl może odmówić zawarcia umowy sprzedaży oraz prawa do korzystania z e-sklepu (serwisu)
przez Klienta, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klient a niniejszego
Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
- poda dane wprowadzające w błąd,
- dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
- będzie się podszywał pod innych Klientów,
- dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
- narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkukrotne dokonywanie zamówień produktów i ich
kilkukrotne nie odbieranie.
O odmowie zawarcia Umowy sprzedaży Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
1.14. Przedstawiane na stronie www.joy24.pl informacje dotyczą wyłącznie sprzedaży wysyłkowej
i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawnych. Podane na stronach e-sklepu informacje o produktach,
w szczególności ich opisy, dane techniczne, zdjęcia oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.15. Mimo dołożenia wszelkich starań joy24.pl nie gwarantuje, że publikowane na stronie e-sklepu opisy i
informacje o produktach nie zawierają sporadycznych błędów.

 1. Warunki techniczne
  2. 1. Korzystanie z e-sklepu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia
  następujące, minimalne wymagania techniczne:
  i. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  ii. Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  lub
  iii. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  iv. oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  2. 2. Sprzedawca może wykorzystywać pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z
  korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:
  i. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie
  ii. Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  iii. dostosowywania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,
  iv. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  v. personalizacji przekazów marketingowych,
  vi. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

 2. Niektóre podstrony serwisu internetowego Sprzedawcy oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą
  zawierać tzw. „web beacons”(tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają
  na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została
  strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj
  przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.
  4. W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie
  funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.
  3. Zamówienia, zawarcie Umowy i realizacja
  3.1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane:
  - poprze stronę e-Sklepu,
  - telefonicznie,
  - drogą e-mailową.
  3.2. Dokonanie każdej transakcji będzie możliwe wyłącznie po:
  - poprawnym wpisaniu wymaganych danych lub rejestracji w serwisie,
  - potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptują jego warunków
  - wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży, oraz
  korzystania z usług e-sklepu. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu oraz braku zgody
  na przetwarzanie danych osobowych zakupy w e-sklepie nie będą możliwe.
  3.3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne ze złożeniem oferty kupna wybranych przez Konsumenta
  towarów wraz z zaakceptowaniem warunków umowy, w tym wynikających z Regulaminu.
  3.4. Ofertę uważa się za złożoną po wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia tzw. „koszyk”
  w którym Klient dokonuje:
  - wyboru rodzaju zamawianych towarów,
  - wyboru ilości zamawianych towarów,
  - wyboru sposobu dostawy,
  - wyboru sposobu płatności,
  - podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia , tj. imienia i nazwiska, adresu
  dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego adresu email
  lub innych danych wskazanych na stronie e-sklepu niezbędnych do dokonania transakcji .
  Po dokonaniu w/w czynności system automatycznie pokaże Konsumentowi wartość zamówionych towarów wraz
  z ewentualnymi dodatkowymi opłatami, w tym za dostarczenie, usługi pocztowe itp. W celu ostatecznej akceptacji
  złożonego zamówienia, w tym ceny i opłat dodatkowych, Klient będzie zobowiązany do potwierdzenia złożenia
  zamówienia poprzez kliknięcie komendy „ POTWIERDŹ” .
  3.5. Po złożeniu zamówienia Klient, otrzyma automatycznie wygenerowaną przez system e-sklepu wiadomość
  e-mail potwierdzającą dotarcie do sklepu złożonego zamówienia. W tytule e-maila będzie potwierdzenie przyjęcia
  złożonego zamówienia. Na tym etapie złożone zamówienie nie jest jeszcze aktywne i nie będzie mogło być
  przekazane do realizacji.
  3.6. Aby zamówienie mogło być zrealizowane muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
  a) transakcja zostanie opłacona przez Klienta zgodnie z wybranym sposobem płatności w terminie nie
  przekraczającym 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia przez Sklep zamówienia do realizacji
  w przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty za towar.
  b) zamówione produkty będą dostępne w magazynie e-sklepu.
  W przypadku pozytywnej weryfikacji obsługa e-sklepu zmienia status zamówienia z „przyjętego zamówienia”
  na „w trakcie realizacji”. Klient zostaje automatycznie powiadomiony na adres e-mailowy o zmianie statusu
  swojego zamówienia które zostało przyjęte przez e-sklep i jest w trakcie realizacji.
  3.7. Punkt 3.6 a) nie dotyczy zamówień z wyborem sposobu płatności za pobraniem.
  3.8. Zawarcie Umowy sprzedaży na odległość następuje z chwilą potwierdzenia przez e-sklep zamówienia
  do realizacji poprzez przekazanie powiadomienia „w trakcie realizacji”.
  3.9. Zawarcie Umowy na odległość o której mowa w punkcie 3.8. nie nastąpi w przypadku kiedy Klient wybierając
  formę płatności „przelew” lub „Payu” nie opłaci transakcji w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
  potwierdzenia przez e-sklep „przyjęcia zamówienia do realizacji”. W takim przypadku e-sklep nie jest związany
  złożonym przez Klienta zamówieniem.
  3.10. E-sklep nie jest związany złożonym przez Konsumenta zamówieniem do momentu przekazania
  powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji tj. otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail że
  zamówienie jest „ w trakcie realizacji”.
  3.11 W dacie realizacji dostawy obsługa e-sklepu dokonuje zmiany statusu zamówienia Klienta „ w trakcie
  realizacji” na „ produkt wysłany” . System automatycznie informuje Klienta o wysłaniu do niego zamówionej
  rzeczy.
  3.12 Każde potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta jest przez e-Sklep archiwizowane i przechowywane.
  3.13. Po złożeniu zamówienia przez Klienta w systemie e-sklepu jest ono automatycznie blokowane do edycji i
  nie może być zmienione.
  3.14. Klient może dokonać zmiany zamówienia wyłącznie przed przygotowaniem zamówienia do wysyłki. Zmiana
  zamówienia może być przyjęta przez e-sklep telefonicznie lub e-mailowo wyłącznie z adresu Klienta który
  dokonywał zamówienia.
  3.15. Od momentu kiedy zamówienie ma status „w trakcie realizacji” Klientowi nie przysługuje prawo zmiany
  złożonego zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od Umowy w całości na zasadach ustawowych.
  3.16. W przypadku niedostępności całości lub części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie
  poinformowany drogą mailową o stanie zamówienia oraz ewentualnych zamiennikach niedostępnego towaru.
  Klient podejmie decyzję o sposobie realizacji swojego zamówienia poprzez wysłanie ostatecznej decyzji
  emailem na adres joy24.pl zawierającej jedną z niżej podanych dyspozycji:
  - częściowa realizacja tylko dostępnych z zamówienia towarów, z podaniem rodzaju i ilości zamawianych
  towarów,
  - zmiana zamówienia na towar ten sam lub podobny, ze wskazaniem symbolu zamiennika w cenie tego zamiennika wskazanej na stronie e-sklepu,
  - anulowanie całości zamówienia.
  3.17. W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnej decyzji w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania
  informacji o dostępności towaru oraz ewentualnych zamiennikach, zamówienie zostaje w całości anulowane.
  3.18. W przypadku zaakceptowania przez Klienta zmian w zamówieniu wynikających z przyczyn podanych
  powyżej, Klient zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną na adres sklep@joy24.pl ostatecznej
  wersji zamówienia, co będzie stanowić dla Klienta wiążącą Umowę. Na tej podstawie pracownik e-sklepu dokona
  aktualizacji złożonego wcześniej zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany.
  3.19. W przypadku kiedy e-sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu niedostępności zamówionego
  i opłaconego przez Klienta towaru e-sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu czternastu dni od dnia
  zawarcia Umowy, poinformuje o tym fakcie Klienta. E-sklep może zwolnić się ze zobowiązania poprzez
  spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu, co zamówiony to war
  oraz za taką samą cenę. Klient zostanie poinformowany przez e-sklep o możliwości spełnienia świadczenia
  poprzez wykonanie świadczenia zastępczego. Po otrzymaniu informacji z e-sklepu Klient ma obowiązek podjąć
  decyzję czy przyjmuje świadczenie zastępcze (towar o takich samych parametrach , właściwościach i za taką
  samą cenę jak zamówiony), czy odstępuje od Umowy w terminie do trzech dni roboczych po otrzymaniu
  informacji o świadczeniu zastępczym. Akceptacja Klienta na spełnienie przez e-sklep świadczenia zastępczego
  wymaga formy pisemnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklepu: sklep@joy24.pl.
  Niedotrzymanie przez Klienta ww. terminu jest jednoznaczne z odmową przyjęcia oferty spełnienia przez
  e-sklep świadczenia zastępczego, co skutkuje odstąpieniem od Umowy. Klient po otrzymaniu informacji
  o niemożliwości spełnienia przez e-sklep świadczenia wynikającego wprost z zamówienia, ma prawo
  do natychmiastowej odmowy przyjęcia świadczenia zastępczego. Odmowa przyjęcia przez Klienta świadczenia
  zastępczego jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy ze zwrotem zapłaconej ceny. Zwrot zapłaconej przez
  Klienta ceny nastąpi w ciągu 14 dni od daty ostatecznego odstąpienia od Umowy.
  3.20. Klient nie może samodzielnie zażądać od e-sklepu spełnienia świadczenia zastępczego.
  3.21. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja
  zamówień następuje według kolejności wpływania ofert, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą
  sprzedaży. W przypadku sprzedaży towarów objętych promocją e-sklep nie ma obowiązku spełnienia
  świadczenia, jak również odpowiednio do spełnienia świadczenia zastępczego.
  3.22. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub, na wyraźne życzenie Klienta, faktura VAT.
  3.23. Klient może ubiegać się o wystawienie faktury VAT do paragonu w terminie do 90 dni od daty wystawienia
  paragonu . Warunkiem wystawienia Faktury jest zwrot oryginału paragonu.
  3.24. Od momentu zakupu Klient ma prawo wyboru kontaktowania się ze sprzedawcą poprzez:
  - stronę internetową www.joy24.pl ,
  -adres e-mailowy sklep@joy24.pl
  - telefonicznie, dzwoniąc pod numer 44 649 15 19
  3.25. Klient ma prawo wyboru sposobu odbioru zakupionego towaru. W zależności od sposobu wyboru dostawy
  do każdej transakcji będą doliczone koszty dostawy zamówionego towaru, których wysokość jest widoczna na
  stronie e-sklepu w chwili składania zamówienia.
  3.26. Koszty dostawy będą widoczne na dokumencie sprzedaży w przypadku sprzedaży regularnej nieobjętej
  promocją.
  3.27. Zakupione produkty mogą zostać dostarczone przez e-sklep jedynie pod wskazany przez Klienta na
  zamówieniu adres dostawy.
  3.28. Terminy realizacji zamówienia wynoszą od 3 do 14 dni w zależności od wybranego przez Klienta sposobu
  dostawy i są podawane na stronie e-sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wykonania umowy zawartej na
  odległość najpóźniej w terminie 30 dni po zawarciu Umowy.
  3.29. W przypadku nieotrzymania przesyłki, w podanym przez e-sklep terminie, Klient zobowiązany jest do
  powiadomienia o tym fakcie e-sklepu drogą mailową, lub pisemną najpóźniej w siódmym dniu po planowanym
  terminie dostawy.
  3.30. Wraz ze złożeniem reklamacji dotyczącej przesyłki, w celu weryfikacji przez e-Sklep realizacji dostawy,
  Klient zobowiązany jest do podania numeru zamówienia.
  3.31. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przy odbiorze przesyłki np. w przypadku kiedy
  jest ona uszkodzona lub nosi ślady naruszenia Odbierający przesyłkę jest uprawniony do odmowy jej przyjęcia.
  W przypadku nie przyjęcia uszkodzonej przesyłki Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
  o tym fakcie e-sklepu wraz z podaniem przyczyny jej nieprzyjęcia. Powiadomienie o którym mowa w zdaniu
  powyżej musi zostać wysłane do e-sklepu drogą e-mailową na adres: (sklep@joy24.pl ), lub pisemnie na
  adres: 97-300 Piotrków Tryb. , ul. Słowackiego 46 ze wskazaniem numeru zamówienia lub odpowiednio numeru paragonu i
  nie może przekroczyć siedmiu dni kalendarzowych od daty nie przyjęcia przesyłki.
  3.32. Zawiadomienie e-sklepu o nieprzyjęciu przesyłki jest niezbędne w celu podjęcia odpowiednich działań,
  zmierzających do zaspokojenia roszczeń Klienta, związanych z ewentualną wadliwością realizacji dostawy.

 3. Formy płatności
  4.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy
  kurierskiej lub Poczty Polskiej,
  b) przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie e-sklepu nie
  później niż w terminie 7 dni od daty wpływu środków na konto e-sklepu. W tytule przelewu Klient zobowiązany
  jest do podania numeru zamówienia,
  c) „Payu”- z zastrzeżeniem że realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu autoryzacji transakcji.
  4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność za
  pobraniem" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze,
  dostarczanych przez pocztę lub firmę kurierską. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze"
  dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia po dokonaniu zapłaty przelewem
  bankowym.

 4. Odmowa Realizacji Zamówienia
  5.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia wobec Klienta, który nie odbierze
  dwóch kolejno wysłanych przesyłek.
  5.2. Sprzedawca nie jest związany Umową i odmówi realizacji zamówienia w przypadku kiedy Klient wybierając
  formę płatności „przelew” lub „Payu” nie opłaci transakcji w terminie do 7 dni kalendarzowych liczon ych od dnia
  powiadomienia przez e-sklep o gotowości zamówienia do realizacji.


 5. Ceny
  6.1. Przedstawione na stronie internetowej ceny są cenami brutto, zawierającymi 23% podatek VAT. Z uwagi na
  szeroki asortyment oferowanych produktów, e-sklep nie może wykluczyć sporadycznego wystąpienia błędów w
  wyświetlanych na stronach e-sklepu cenach. W przypadku złożenia zamówienia na produkt z błędnie wyświetloną
  ceną, obsługa e-sklepu poinformuje Klienta o takiej sytuacji w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji
  podając cenę właściwą. W takim przypadku Klient ma prawo żądać zmiany zamówienia na inny towar lub
  odstąpienia od złożonego zamówienia. tj. z chwilą zmiany statusu zamówienia z „przyjęte zamówienie” na „ w
  trakcie realizacji”.
  6.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  - zmiany cen towarów znajdujących się na stronie e-sklepu,
  - wprowadzania nowych towarów do oferty e-sklepu,
  - przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na stronach e-sklepu,
  - wprowadzenia zmian w akcjach promocyjnych, wyprzedażach.
  Powyższe zmiany nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie
  zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 1. Sposoby i czas dostawy
  7.1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
  Klient ma prawo wyboru dostawy zamówionych towarów z listy wskazanej na stronie e-sklepu:
  a) odbiór własny
  b) zamówienie dostarczone za pośrednictwem poczty
  c) za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Konsumenta.
  7.2. Koszty przesyłki ponosi Klient.
  7.3. Koszty przesyłki będą określone i widoczne dla Klienta na stronie e-sklepu przy składaniu zamówienia oraz
  doliczane do wartości zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
  7.4. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy. Przy
  składaniu zamówienia, e-sklep może jedynie podać przybliżony termin realizacji, który nie jest dla niego wiążący.
  W przypadku dostawy przesyłką kurierską zastrzega się że przesyłki doręczane są w godzinach od 9:00 do 17:00
  od poniedziałku do piątku jedynie w dni robocze.
  7.5. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane
  siłą wyższą, błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
  7.6. W przypadku dokonania przez Klienta indywidualnego wyboru przewoźnika, w tym kuriera,
  niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania
  Klientowi, za co uznaje się powierzenie rzeczy/ towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi.


 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
  8.1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej
  bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
  Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży
  może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:
  Joy Krzysztof Skupiński ul. Słowackiego 46 97-300 Piotrków Tryb.

lub na adres e-mail: sklep@joy24.pl.
8.2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po przesłaniu
Oświadczenia Sprzedawca przyśle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której
przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego
osobę trzecią, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
8. 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia
Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta
żądania rozpoczęcia wykonywania usługi dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę
zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej
w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
8. 6. Konsument nie ponosi kosztów:
a) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Sprzedawca nie poinformował
Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze
formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku do Regulaminu i skutkach jego
wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził
zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub ii) Konsument
nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili
udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy
sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia
Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
8. 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia towaru z zastrzeżeniem punktu 8.4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam
odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
8. 9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy
sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres :

 97-300 Piotrków Tryb. Ul. Słowackiego 46,
z dopiskiem „zwrot towaru”.
8.10. Zwracana rzecz, nie powinna nosić śladów użytkowania oraz powinna być zapakowana w oryginalne
opakowanie. Ponadto zwracana rzecz musi być kompletna. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód
zakupu (Konsument zobowiązany jest do podania dokładnych danych nabywcy wraz z adresem).
8. 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
8. 12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy
dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub
osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych
z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej.
8. 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki
termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia
od Umowy sprzedaży.
8.14. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie
transportu. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zapakowania towaru przez
Konsumenta. Zwrot rzeczy następuje na koszt i ryzyko Konsumenta.
8.15. W przypadku wysłania przez Konsumenta rzeczy na koszt odbiorcy, Sprzedawca nie ma obowiązku
odebrania przesyłki. W przypadku podjęcia decyzji o odebraniu przesyłki przesłanej na koszt odbiorcy
Sprzedawca ma prawo do potrącenia kosztów przesyłki od ceny zwracanej Konsumentowi.
8.16. W przypadku dokonania zwrotu przez Konsumenta odpowiada on w pełnym zakresie za zmniejszenie
wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdze nia
jego charakteru, oraz cech funkcjonowania. W szczególności Konsument jest zobowiązany do zapłaty
Sprzedawcy odpowiedniego odszkodowania. Sprzedawca będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty będącej
wynikiem zmniejszenia wartości towaru od ceny zwracanej Konsumentowi.
8.17. W przypadku zwrotu towaru w związku z nieskutecznym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży towar zostanie odesłany na koszt i ryzyko Konsumenta.

 1. Niezgodność towaru z umową. Zasady reklamacji zamówionych produktów
  9.1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli rzecz ma
  wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia) w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
  9.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień
  Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy
  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
  9.3. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez Gwaranta gwarancji jakości
  obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy zakupionym Towarze. Uprawnienia z tytułu
  Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym
  do Towaru.
  9.4. Towary mogą być objęte 24-miesięczną gwarancją jakości Producenta.
  9.5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z zarówno z uprawnień
  gwarancyjnych jak również z rękojmi. O sposobie wyboru załatwienia reklamacji określonym w zdaniu powyżej
  decyduje Klient.
  9.6 W przypadku kiedy Klient przy składaniu reklamacji skorzysta z warunków gwarancji, reklamacja zostanie
  rozpatrzona na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru.
  9.7. W przypadku wadliwości towaru Klient powinien odesłać towar wraz z dołączonym do niego wypełnionym
  zgłoszeniem reklamacyjnym dostępnym do pobrania na stronie e-sklepu na adres:
  Joy Krzysztof Skupiński
  Dział Reklamacji
  ul. Słowackiego 46
  97-300 Piotrków Tryb.
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć;
  - poprawnie wypełniony druk zgłoszenia reklamacyjnego,
  - dowód zakupu.
  9.8. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
  9.9. Sklep ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania przez esklep
  przesyłki z reklamowanym towarem . Ustosunkowanie się do złożonej reklamacji nastąpi drogą pisemną
  lub e-mailową ( w taki sam sposób w jaki Klient komunikował się z e-sklepem ).
  9.10 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany towaru na inny, w danej chwili dostępny w e-sklepie,
  o podobnych lub lepszych parametrach. Wymiana towaru może nastąpić jedynie w przypadku braku możliwości
  naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy.
  9.11. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy lub odpowiednio wymiany to waru na nowy, wolny od wad,
  Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru ze zwrotem zapłaconej ceny.
  9.12. Roszczeniom gwarancyjnym nie podlegają nieprawidłowości w działaniu towaru lub też jego wady
  wynikające z:
  - użytkowania towaru w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
  - niewłaściwego użytkowania towaru w sposób niezgodny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi;
  - transportu niewłaściwie zapakowanego towaru;

KONTAKT

JOY24.pl

Słowackiego 46
97-300 Piotrków Tryb.

44 649 15 19

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 51725