Telefon 603 603 748 Mail sklep@joy24.pl Fb

Darmowa wysyłka od 350zł

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Co to jest plik cookie?
Plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany przez stronę internetową i zapisywany na
Pań stwa komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, zawierający informacje na temat
nawigacji po danej stronie internetowej. Dzięki plikom cookies korzystanie ze stron
internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Pliki te nie są szkodliwe dla komputeró w.
Pomimo tego, że w polityce prywatności używa się ogó lnego pojęcia plik cookie w
odniesieniu do głó wnego sposobu przechowywania informacji na tej witrynie, w użyciu
jest ró wnież przestrzeń magazynu lokalnego przeglądarki, wykorzystywana do tych
samych celó w co pliki cookies. W związku z tym wszystkie informacje zawarte w tej sekcji
w ró wnym stopniu odnoszą się także do magazynu lokalnego.
Po co używa się plików cookies na tej stronie?
Pliki cookies są istotnym elementem funkcjonowania naszej strony internetowej.
Głó wnym celem plikó w cookies jest ulepszenie doświadczenia korzystania ze stron
internetowych. Na przykład podczas korzystania z danej strony zapamiętujemy Pań stwa
preferencje (język, kraj itp.) na potrzeby przyszłych wizyt.
Ponadto informacje zebrane w plikach cookies pozwalają nam na ulepszanie naszej strony
poprzez oszacowanie danych statystycznych i sposobó w użytkowania, jak ró wnież na jej
dostosowanie do indywidualnych preferencji użytkownikó w, przyspieszenie
wyszukiwania itp.
Okazjonalnie, po uprzednim otrzymaniu zgody, możemy używać plikó w cookies, tagó w czy
innych podobnych mechanizmó w do uzyskania informacji, któ ra pozwoli nam wyświetlać
na naszej stronie www, stronach podmiotó w zewnętrznych lub innych stronach reklamy
oparte na analizie Pań stwa zwyczajó w korzystania z Internetu.
Do czego NIE używa się plików cookies na tej stronie internetowej?
Przy pomocy plików cookies, których używamy, nie przechowujemy wrażliwych
informacji, dzięki którym możliwa byłaby identyfikacja użytkownika, takich jak
adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej itp.
Kto używa informacji zgromadzonych w plikach cookies?
Informacje zgromadzone poprzez pliki cookies na naszej stronie internetowej używane są
wyłącznie przez nas, z wyjątkiem plikó w cookies podmiotó w zewnętrznych, któ re
używane i zarządzane są przez firmy zewnętrzne w celu dostarczenia nam zamó wionych
przez nas usług, poprawy jakości naszych usług oraz optymalizacji korzystania z naszych
stron internetowych przez użytkownikó w. Głó wne usługi, do któ rych używane są pliki
cookies podmiotó w zewnętrznych, dotyczą uzyskania danych statystycznych odnośnie
wejść na stronę i zagwarantowania bezpieczeń stwa operacji płatniczych.
W jaki sposób można uniknąć korzystania z plików cookies na tej stronie
internetowej?
Jeśli wolą Pań stwo uniknąćkorzystania z plikó w cookies na tej stronie www, mając na
uwadze wcześniejsze ograniczenia, w pierwszej kolejności należy zablokować użycie
plikó w cookies w Pań stwa przeglądarce, potem zaś usunąć pliki cookies przechowywane
na Pań stwa przeglądarce, któ re powiązane są z tą witryną internetową. W każdej chwili
mają Pań stwo możliwość rezygnacji z korzystania z plikó w cookies.
Jak blokować i usuwać pliki cookies?
Istnieje możliwość ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plikó w cookie pochodzących
z tej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez zmianę w konfiguracji
przeglądarki internetowej w sposó b opisany poniżej. Chociaż parametry każdej
przeglądarki ustawiane są inaczej, zazwyczaj konfiguracja ustawień dotyczących plikó w
cookie odbywa się w menu „Preferencje” „Narzędzia” lub „Ustawienia”. Więcej informacji o
konfiguracji plikó w cookie w przeglądarce znaleźć można w menu „Pomoc” przeglądarki.
Jakich konkretnych plików cookies używa ta strona www i do jakich celów?
Poniżej znajdą Pań stwo tabelkę z plikami cookies używanymi przez tę stronę internetową
wraz z ich funkcjami.
Techniczne pliki cookies, dotyczące spersonalizowanych wyboró w,
dotyczące zidentyfikowania i uwierzytelnienia, personalizacji
interfejsu, dotyczące ulubionych
Tych plików cookies używa się do identyfikacji użytkownika
podczas sesji, w celu uniknięcia konieczności powtarzania
procesu uwierzytelniania w sieci, przyspieszenia niektórych
procesów na stronie internetowej, zapamiętania wyborów
dokonanych podczas sesji lub późniejszych wejść, zapamiętania
odwiedzonych stron itp.
PLIKI COOKIES - CEL Czas Trfania
Zarządzanie
Identyfikacja - Używane do zidentyfikowania i Sesyjne
uwierzytelnienia użytkownika. Ponadto zawierają dane techniczne
dotyczące sesji użytkownika, takie jak na przykład czas oczekiwania na
połączenie, identyfikator
sesji itp.
Własne
Użytkownika
Identyfikacja sesji - Identyfikuje sesję http użytkownika. Wspó lne
Sesyjne dla wszystkich aplikacji internetowych, w celu
zidentyfikowania żądań użytkownika w czasie sesji.
Własne Sesji
Stan nawigacji - Pozwala zidentyfikować etap nawigacji, w jakim
znajduje się użytkownik (początek sesji, pierwsza strona, pierwszy
dostęp, stan paska przewijania, stan głosowania itp.).
Sesyjne Własne
Wybory użytkownika.- Zapamiętują wartości wybrane przez Sesyjne
Własne użytkownika podczas sesji, takie jak sklep, język, walutę,
produkty, rozmiar itp
Sesyjne Własne
Ulubione i wybory własne- Pozwala na zapamiętanie ulubionych
wyboró w użytkownika (np. sklepy) lub jego ostatnich wyboró w
(sklepy,produkty, zgoda na używanie plikó w cookies itp.) podczas
pó źniejszych wejść na stronę.
Stałe Własne
Koszyk zakupów - Gromadzą informacje o minikoszyku zakupó w,
takie jak dane identyfikujące
użytkownika, odnoszące się do danego koszyka.
Sesyjne Własne
Protokoły - Pozwala na zarządzanie zmianami pomiędzy domeną Sesyjne Własne
(protokołem) zaszyfrowaną (https) i niezaszyfrowaną (http)
Schowek - Intencją jest zapisanie produktó w dodawanych przez
użytkownika do listy w celu pó źniejszego ich odtworzenia.
Sesyjne Własne
Strona produktu - Te pliki cookie wykorzystywane są w celu
umożliwienia nawigacji między produktami
na poziomie karty produktu
Sesyjne Własne
Pliki cookies odnoszące się do analizy nawigacji
Te pliki cookies uzyskują ogó lną informację o wejściach użytkownikó w
na stronę (nie zaś o jej zawartości), by pó źniej mó c przetwarzać
zgromadzone dane dotyczące tych wejść w celach statystycznych.
PLIKI COOKIES CEL CZAS TRWANIA
ZARZĄDZANIE
Pochodzenie- Używane w celu poznania pochodzenia użytkownika
WC_GASource odwiedzającego jedną ze stron tej witryny internetowej,
czyli czy na przykład wejdzie on na stronę ze szczegó łowym opisem
produktó w z listy produktó w, z wyszukiwarki czy też z zewnętrznej
strony.
Stałe Własne
Google , Analytics
(__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmz...)
-Pozwalają na śledzenie strony internetowej za pomocą narzędzia
Google Analytics, któ re jest usługą oferowaną przez Google w celu
uzyskania informacji o wejściach użytkownikó w na strony.
Niektó re z danych zgromadzonych do pó źniejszej analizy to: liczba
wizyt użytkownika na stronie internetowej, daty pierwszej i ostatniej
wizyty użytkownika, czas trwania wizyt, informacja, z jakiej strony
użytkownik wszedł na daną stronę, jakiego mechanizmu
wyszukiwania użył, by wejść na stronę, na jaki link kliknął, z jakiego
miejsca na świecie wszedł na stronę itp.
Ustawienia tych plikó w cookies są domyślnie zdefiniowane przez
usługę, któ rą oferuje Google,w związku z czym zalecamy zapoznanie
się z zasadami polityki prywatności Google Analytics na stronie
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacy overview.html, aby
dowiedzieć się, jakich używa plikó w cookies oraz jak je zablokować.
Stałe
Własne
Prosimy mieć na uwadze, że nie ponosimy odpowiedzialności za
treść i prawdziwość informacji zamieszczonych na stronach
internetowych podmiotów zewnętrznych.
Konwersja tagu Newslettera (w wiązku z cookie kampanii
Newslettera) -Ten tag, któ ry znajduje się na stronie internetowej
potwierdzenia zamó wienia, używany jest wtedy, gdy użytkownik
zapisał się na Newsletter strony i ma zapamiętany plik cookie z
konkretnej kampanii, któ rej nazwa zaczyna się od tagu w powiązaniu z
cookie kampanii Newslettera i pozwala na analizę nawigacji
użytkownika na stronie internetowej w celu uzyskania informacji o
wynikach konwersji użytkownikó w kampanii Newslettera. Niektó re z
danych wykorzystywanych do analizy to: informacja o ID użytkownika
i koszcie zrealizowanego zamó wienia, w powiązaniu z kampanią
Newslettera, z któ rej pochodzi dany użytkownik. Ustawienia Tagu i
powiązanych plikó w cookies są domyślnie zdefiniowane w ramach
Stałe Podmiotu
Zewnętrznego
Niniejsza tabelka informacyjna aktualizowana jest w możliwie jak najszybszym czasie w
miarę zmian w zakresie usług oferowanych na tej stronie internetowej. Jednakże w
momencie aktualizacji może się tak zdarzyć, że niektó re pliki cookies, tagi czy inne
podobne urządzenia znikną z tabelki informacyjnej, chociaż zawsze będzie chodziło o
urządzenia, któ rych funkcje pokrywają się z tymi zawartymi w niniejszej tabelce.
usługi dostarczanej przez naszego dostawcę usług.
Urządzenie początkowe - (WC_ItxSource)- Używany jest w celu
określenia urządzenia, z któ rego dokonano zamó wienia na przykład w
celu odró żnienia zamó wień złożonych poprzez urządzenia dostępne w
fizycznych sklepach od reszty zamó wień .
Stałe Własne
Pliki cookies odnoszące się do analizy zakupów
Te pliki cookies pozwalają na zgromadzenie informacji o
urządzeniu, z którego dokonano zakupu na tej stronie
internetowej, mając na celu zapewnienie naszym klientom
odpowiednich gwarancji podczas zakupów. Te pliki cookies nigdy
nie zawierają wrażliwych informacji, takich jak np. dane kart
płatniczych.
PLIKI COOKIES CEL CZAS TRWANIA
ZARZĄDZANIE
Urządzenie , z którego są dokonywane (thx_guid)- Pozwala
jednoznacznie zidentyfikować urządzenie (PC, telefon etc.), z któ rego
dokonano zakupu na tej stronie internetowej w celu pó źniejszej
analizy, by mó c zapewnić naszym klientom odpowiednie gwarancje
podczas zakupó w. Informacje zawarte w tym pliku cookie zbierane są
przez firmę zewnętrzną w celu przeprowadzenia wspomnianych
analiz.
Stałe Podmiotu
Zewnętrznego
Pliki cookie związane z reklamą lub remarketingiem
Pozwalają na zarządzanie miejscami wyświetlania reklam w sieciach partnerskich w
oparciu o uprzednie wizyty użytkownikó w w naszej witrynie internetowej. Chodzi o pliki
cookie własne, osó b trzecich i trwałe, któ re określają rodzaj reklam, jakie będą
pokazywane użytkownikowi, biorąc pod uwagę sposó b przeglądania przez niego witryny
internetowej. Użytkownik będzie mó gł zobaczyć reklamę witryny internetowej na innych
stronach.

KONTAKT

JOY24.pl

Słowackiego 46
97-300 Piotrków Tryb.

44 649 15 19

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 55088